Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11791/2020
16-03-2020
31-03-2020
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS- HOLOBALANCE
82243

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 10

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και στον προγραμματισμό εφαρμογών (C++, C#, Python)

ON/OFF

Εμπειρία στην χρήση αισθητήρων και στην ολοκλήρωσή τους σε συστήματα

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής

μήνες x 5 με max 60

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

WP4 – Intelligent data analytics για το T4.3- Behavioural modeling

WP5 – Virtual Coaching για τα T5.2 User experience (acceptance and satisfaction) and feedback και T5.4 Virtual coaching v3

e-max.it: your social media marketing partner