Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9824/2020
05-03-2020
23-03-2020
Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
82396

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός πτυχίου x 10

Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

ON/OFF

Γνώση γλώσσας Προγραμματισμού C και Python

ON/OFF

Γνώση σχεδιασμού υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων στο πεδίο.

ON/OFF

Χρόνια Εμπειρίας σε Ερευνητικά Προγράμματα (βεβαίωση προϋπηρεσίας)

Έτη x 50 με max 200

Αποδεδειγμένη εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης drones

Μήνας x 10 με max 100

   

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση Αγγλική

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές

Εργασίες x 20 με max 100

Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Παρουσιάσεις x 20 με max 100

Γνώση ανάπτυξης αλγορίθμων για επεξεργασία εικόνων.

20

1. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3)
• Λογισμικό συντονισμού για 1 drone,
• Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου
• Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones

2. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5)
• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα
• Έκθεση αξιολόγησης συστήματος

e-max.it: your social media marketing partner