Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4734/2020
31-01-2020
17-02-2020
Ιωάννη Φούντο
Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
82420

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος. Απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος στην οποία να εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή ο υποψήφιος διδάκτορας στο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Εάν ο φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο πρόγραμμα που είναι εγγεγραμμένος απαιτείται αντίγραφο του προπτυχιακού τίτλου σπουδών που να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος (στην περίπτωση αυτή προσμετράται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος στις μονάδες βαθμολόγησης).

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,  χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Εμπειρία σε συναφή έργα (κρίνεται με βάση βεβαίωση προϋπηρεσίας).

(αριθμός μηνών) x 4,  (μέγιστη βαθμολογία 40)

 

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων για δρομολόγηση σε γράφους που αναπαριστούν προσβάσιμους πεζόδρομους (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος).
e-max.it: your social media marketing partner