Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4484/2020
29-01-2020
13-02-2020
Νίκου Χριστόφορο
Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
82729

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Διδακτορικός τίτλος Αρχαιολογίας και Τέχνης με εξειδίκευση στη Μνημειακή Ζωγραφική της Ηπείρου  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Αρχαιολογίας και Τέχνης με εξειδίκευση στη βυζαντινή εικονογραφία της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Δίπλωμα Ιστορίας Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία ως ερευνητής/-τρια στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής Ιστορίας ή/και Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Επιθυμητή με εξειδίκευση στη Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Επιγραφική.

ON/OFF

Ερευνητική εργασιακή εμπειρία στον τομέα συλλογής υλικού για τα θρησκευτικά μνημεία Ηπείρου.

ON/OFF

Γνώση Ιταλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

   

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:

 

Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Α2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Β. Ερευνητική εμπειρία σε καταγραφή, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και μελέτη πολιτιστικού υλικού, τεκμηρίωση, λήμματα, έρευνα πεδίου. (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

Μήνες x 1 με μέγιστο το 60

Γ. Δημοσιεύσεις σε διεθνή βυζαντινολογικά συνέδρια και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς αναγνωρισμένου κύρους ή τόμους συνεδρίων (κυρίως βυζαντινή/μεταβυζαντινή ζωγραφική και επιγραφική)

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 5

Δ. Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα βυζαντινής/μεταβυζαντινής τέχνης και πολιτισμού.

Μήνες x 1 με μέγιστο το 60

 

Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών – Διοργάνωση επιδείξεων της πλατφόρμας στο κοινό.

e-max.it: your social media marketing partner