Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12127/2019
02-04-2019
17-04-2019
Δημήτριο Ι. Φωτιάδη
HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574
82243
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, συναφής με το αντικείμενο της πρόσκλησης, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής Μήνες Χ 5 μέγιστο 60
Αποδεδειγμένη εμπειρία στο τομέα της ανάλυσης Βάδισης ON/OFF

WP3 – T3.4 Design of the ambient and wearable sensors environment and activity monitoring (Gait Analysis)

e-max.it: your social media marketing partner