Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11916/2019
01-04-2019
16-04-2019
Μηνά Πασχόπουλο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82349
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής Ιδρύματος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Ισότιμου Εξωτερικού ON/OFF
Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C1 ON/OFF
Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών και τη λειτουργία υποδομών για την υποστήριξη ατόμων ΑμεΑ σε Βιβλιοθήκη. 40
Εμπειρία ανάπτυξης Ιστοσελίδων

(Μήνες Εμπειρίας) χ 3

(Μέγιστη βαθμολογία 36)

  1. Πληροφοριακή υποστήριξη του Έργου
  2. Ανάπτυξη και προσφορά, σε χώρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου υπηρεσιών εκπαιδευτικής στήριξης φοιτητών ΑμεΑ με τη χρήση προσβάσιμων σταθμών εργασίας και την εφαρμογή διαδικασιών για την αναταπόκρισή τους στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών τους και πρόσβαση τους σε βιβλιογραφικές πηγές και πληροφόρηση σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
  3. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφόρηση και εκπαιδευτικό υλικό με την αναβάθμιση και την αναπροσαρμογή των Ιστοσελίδων των Τμημάτων, του πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  4. Ανάπτυξη προδιαγραφών, υποστήριξη και αναπροσαρμογή υπαρχόντων υποδομών και εξοπλισμού πληροφορικής για χρήση φοιτητών ΑμεΑ.
e-max.it: your social media marketing partner