Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8391/2019
06-03-2019
21-03-2019
Καθηγητής Σπύρος Γεωργάτος
Υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
82168
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Α. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου Χ 3
Β. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση διοικητικής υποστήριξης

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 μονάδες

(Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας τα 7 χρόνια)

Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Δ. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, και υπηρεσίες διαδικτύου. Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ 110 Μονάδες
Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ 50 Μονάδες
Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 25 Μονάδες
Δ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2 50 Μονάδες

 

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών, χρήσης Η/Υ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτές ισχύουν.
  2. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό, λαμβάνει μόνο τις μονάδες του υψηλότερου τίτλου σπουδών (διδακτορικό).
  3. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κατέχει πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 και επιπέδου C2, λαμβάνει μόνο τις μονάδες του πιστοποιητικού που αφορά στο υψηλότερο επίπεδο (C
  4. Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

«Διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»,

Περιγραφή αντικειμένου:

  • Διοικητική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ..Ε..ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • Συνεργασία με Πρόεδρο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,
  • Συνεργασία με Επιστημονικά υπεύθυνους προγραμμάτων επιμόρφωσης,
  • Επικοινωνία και παροχή πληροφοριών προς εκπαιδευόμενους και ενδιαφερόμενους
e-max.it: your social media marketing partner