Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4740/2019
07-02-2019
22-02-2019
Δημήτριο Ι. Φωτιάδη
Ανάπτυξη και μελέτη συστήματος ενδοστεφανιαίας μεταλλικής πρόθεσης (στεντ) με χρήση βιοαποικοδομήσιμων βιουλικών για στοχευμένη και ελεγχόμενη απελευθέρωση καινοτόμου φαρμάκου
82500
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
   
Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. Βαθμός πτυχίου*10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην τρισδιάσταση ανακατασκευή αρτηριών βασιζόμενη σε ιατρικά απεικονιστικά δεδομένα 150
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση και προσομοίωση υπολογιστικών συστημάτων στον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική ON/OFF
Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

EE4-Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου.

e-max.it: your social media marketing partner