Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23643/2018
21-11-2018
06-12-2018
Ευάγγελος Κουμανάκος
Caregiver training for immigrants through serious games (MIGCARE)
82494
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Οικονομικές Επιστήμες από AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου στην Χρηματοοικονομική και Λογιστική Επιστήμη από AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε προγράμματα Erasmus+

Κάθε μήνας εμπειρίας x μία μονάδα,

με μέγιστο τους 20 μήνες (20 μονάδες)

1 Η απόδειξη της γνώσης γίνεται με τους τρόπους που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτοί ισχύουν.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση χρήσης στατιστικών - οικονομετρικών πακέτων (Stata και eviews) 50 μονάδες
   
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

1Σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης καλούνται όλοι οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι που διαθέτουν πλήρως όλα τα απαιτούμενα προσόντα μετά από την κατάταξή τους με βάση τη βαθμολογία που έχουν λάβει όλοι οι υποψήφιοι χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στη βαθμολόγηση η βαθμολογία της συνέντευξης. Σε περίπτωση ισοψηφησάντων στην τρίτη θέση, καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι ισοψηφήσαντες.

 

Συμμετοχή στο παραδοτέο Ο5 «Dissemination, Exploitation and Sustainability including Foreground management and IPR protection»

e-max.it: your social media marketing partner