Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20805/2018
24-10-2018
08-11-2018
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα Ειρήνη Κούκκου
Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας
82434
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Βιοχημείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές: βακτηριακές καλλιέργειες, κλωνοποιήσεις, Απομονώσεις βακτηριακού DNA, RNA, PCR, qPCR, RT-Qpcr

 

ON/OFF

Χρήση προγραμμάτων βιοπληροφορικής: BLAST, CLUSTALW, VECTOR NTI, MEGA 4

 

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος στη Βιοτεχνολογία

 

Βαθμός πτυχίου x 5

Εμπειρία σε Βιοχημικό εργαστήριο ανάλυσης

 

Μήνες εργασίας x 5

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 

Ανακοινώσεις x 2, μέγιστο 10

Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών οξυγαλακτικών βακτηρίων και μελέτη πληθυσμών μικτών μικροβιακών ειδών σε δείγματα γάλακτος και τυροπήγματος

e-max.it: your social media marketing partner