Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20202/2016
09-12-2016
23-12-2016
Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Μαστροπαύλου
Ψηφιακές υποδομές εξατομικευμένης εκμάθησης της ανάγνωσης
82101
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Διδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχογλωσσολογία ή Νευρογλωσσολογία ή Γλωσσικές Διαταραχές μέγιστο 20 (αξιολογείται η συνάφεια του τίτλου με το αντικείμενο του έργου)
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γλωσσολογία ή Ψυχογλωσσολογία μέγιστο 10 (αξιολογείται η συνάφεια του τίτλου με το αντικείμενο του έργου)
Πτυχίο Φιλολογίας (ελληνικής ή ξενόγλωσσης) με ειδίκευση στη Γλωσσολογία  
Συμμετοχή σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις ή/και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή ημερίδες. μέγιστο 20
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. μέγιστο 10
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ερευνητική εμπειρία στο χώρο της ψυχογλωσσολογίας / κατάκτησης της γλώσσας / γλωσσικών διαταραχών / μαθησιακών δυσκολιών. μέγιστο 20
Εμπειρία στη χρήση μεθοδολογιών χρονομετρικών (ψυχο)γλωσσολογικών πειραμάτων (e-prime). μέγιστο 10
Εμπειρία στη χρήση μεθόδων στατιστικής ανάλυσης πειραματικών δεδομένων. μέγιστο 10
  1. Πακέτο Εργασίας 2: Συμμετοχή στις συναντήσεις με τους συνεργαζόμενους φορείς και στις ετήσιες αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγραφή παραδοτέων και παρουσιάσεις στις συναντήσεις.
  2. Πακέτο Εργασίας 3: Βιβλιογραφική μελέτη.
  3. Πακέτο Εργασίας 4: Βιβλιογραφική μελέτη,αξιολόγηση και εκτίμηση πληθυσμού που θα συμμετάσχει στην έρευνα, διεξαγωγή πιλοτικών πειραμάτων, ανάλυση και παρουσίαση πιλοτικών δεδομένων.
  4. Πακέτο Εργασίας 5: Βιβλιογραφική μελέτη, διεξαγωγή πειραμάτων προτασιακής ανάλυσης, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων.
  5. Πακέτο Εργασίας 6: Βιβλιογραφική μελέτη.
  6. Πακέτο Εργασίας 9: Επίβλεψη και συλλογή πειραματικού υλικού και υλικού αξιολόγησης παραγόμενου λογισμικού (demosoftware), ανάλυση δεδομένων αξιολόγησης, παρουσίαση αποτελεσμάτων, συγγραφή δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
e-max.it: your social media marketing partner