Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20201/2016
09-12-2016
23-12-2016
Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Μαστροπαύλου
Ψηφιακές υποδομές εξατομικευμένης εκμάθησης της ανάγνωσης
82101
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γλωσσολογία / Ψυχογλωσσολογία μέγιστο 25 (αξιολογείται η συνάφεια του τίτλου με το αντικείμενο του έργου)
Πτυχίο Φιλολογίας (ελληνικής ή ξενόγλωσσης) με ειδίκευση στη Γλωσσολογία  
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία ή γνώσεις στον χώρο των μαθησιακών δυσκολιών / γλωσσικών διαταραχών. μέγιστο 20
Εμπειρία στη γλωσσολογική ανάλυση δεδομένων λόγου / ομιλίας. μέγιστο 30
Συμμετοχή σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις ή/και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή ημερίδες. μέγιστο 25
  1. Πακέτο Εργασίας 2: Συμμετοχή στις συναντήσεις με τους συνεργαζόμενους φορείς και στις ετήσιες αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετοχή στη συγγραφή παραδοτέων και παρουσιάσεις στις συναντήσεις.
  2. Πακέτο Εργασίας 3: Βιβλιογραφική μελέτη.
  3. Πακέτο Εργασίας 4: Βιβλιογραφική μελέτη,αξιολόγηση και εκτίμηση πληθυσμού που θα συμμετάσχει στην έρευνα, διεξαγωγή πιλοτικών πειραμάτων, ανάλυση και παρουσίαση πιλοτικών δεδομένων.
  4. Πακέτο Εργασίας 5: Βιβλιογραφική μελέτη, διεξαγωγή πειραμάτων προτασιακής ανάλυσης, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων.
  5. Πακέτο Εργασίας 6: Βιβλιογραφική μελέτη.
  6. Πακέτο Εργασίας 9: Συλλογή πειραματικού υλικού και υλικού αξιολόγησης παραγόμενου λογισμικού (demosoftware), ανάλυση δεδομένων αξιολόγησης, παρουσίαση αποτελεσμάτων, συμμετοχή στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
e-max.it: your social media marketing partner