Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19724/2016
05-12-2016
19-12-2016
Ελευθέριος Λοιδωρίκης
Εθνική Συμμετοχή στο έργο 81205 (επαναστάσεις οδηγούμενες από το γραφένιο στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και παραπέρα) για τα έτη 2014-2016
82082
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μηχανικός ή Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών 2×βαθμός πτυχίου, μέγιστο 10
Εμπειρία σε προγραμματισμό και υπολογιστικές τεχνικές μέγιστο 20
Υπολογιστικές μέθοδοι διάδοσης φωτός σε υλικά και διατάξεις νανοφωτονικής μέγιστο 20
Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μέγιστο 10
Προσωπική συνέντευξη μέγιστο 20
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε συνέδρια, λοιπές δημοσιεύσεις 5×αριθμός δημοσιεύσεων, μέγιστο 10
Συστάσεις (2) μέγιστο 15
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας μέγιστο 5

Οπτοθερμική μοντελοποίηση, μελέτη και βελτιστοποίηση διατάξεων γραφενίου

e-max.it: your social media marketing partner