Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12952/2016
23-08-2016
06-09-2016
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
mhealth ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (PD_MANAGER)
81664
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Εμπειρία σε:
  • Υλοποίηση Androidapps
  • Open source εφαρμογές
  • Υλοποίηση Clinical/ Medical software systems
Με max150
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πληροφορικής. έτη x 50 με max 250

Υλοποίηση εφαρμογών για τους χρήστες του συστήματος, ενσωμάτωση αλγορίθμων και μεθόδων για τα συμπτώματα, υλοποίηση mobilebackendmodules, υποστήριξη δοκιμαστικής χρήσης συστήματος». (WP5 - Analysis, modelling and integration for decision support, WP6 – Re-evaluation of process based on user experience)

e-max.it: your social media marketing partner