Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9293/2016
13-06-2016
27-06-2016
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
81408
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κάτοχος Πτυχίου Χημείας Βαθμός Πτυχίου Χ 10
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Χημεία, με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών για την ανίχνευση οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα 20
Ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι, όπως αποδεικνύεται από τις μεταπτυχιακές διατριβές και από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και σε συνέδρια:
  • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό οργανικών ρύπων στο περιβάλλον
  • Προσδιορισμός οργανικών ρύπων με τεχνικές υγρής χρωματογραφίας με φασματομετρία μάζας
Ανθρωπομήνες Χ 15
Καλή γνώση αγγλικής 30
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Verification and Validation: Case studies [WP9]

e-max.it: your social media marketing partner