Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3281/2016
02-03-2016
18-03-2016
Καθηγήτρια Ευαγγελία Πιτουρά
Balkaneana: A Europeana Digital Library Initiative for the Cross Border Area of Greece and Albania
81345

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ή διπλώματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος  (απαιτείται αντίγραφο πτυχίου).

(5 * μ.ο. βαθμολογίας)/10

Μεταπτυχιακός φοιτητής σε πρόγραμμα Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου (απαιτείται βεβαίωση γραμματείας του σχετικού Τμήματος και αναλυτική βαθμολογία)

(5 * μ.ο. βαθμολογίας)/10

εμπειρία σε προγραμματισμό και ιδιαίτερα σε ανάπτυξη ιστότοπων (όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό του υποψηφίου).

10

Αρτιότητα πρότασης ενδιαφερόμενου (σαφήνεια, τεκμηρίωση, ανάλυση)

10

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιευμένες εργασίες σε συναφές αντικείμενο (διαδραστικά συστήματα)

10

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» (μέρος του παραδοτέου Π4.2.1 – USERINTERACTION: DESIGNANDDEVELOPMENT)

e-max.it: your social media marketing partner