Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2927/2016
25-02-2016
10-03-2016
Καθηγήτρια Ευαγγελία Πιτουρά
Balkaneana: A Europeana Digital Library Initiative for the Cross Border Area of Greece and Albania
81345

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ή διπλώματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος  (απαιτείται αντίγραφο πτυχίου).

(5 * μ.ο. βαθμολογίας)/10

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική (απαιτείται αντίγραφο πτυχίου).

(5 * μ.ο. βαθμολογίας)/10

Εμπειρία σε προγραμματισμό και ιδιαίτερα σε βάσεις δεδομένων και κοινωνικών δικτύων (όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό του ενδιαφερόμενου).

10

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διαχείριση δεδομένων, βάσεις δεδομένων και κοινωνικά δίκτυα (όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό του ενδιαφερόμενου).

10

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BALKANEANAΜΕ ΤΗΝ EUROPEANA» (μέρος του παραδοτέου Π4.3.1 – EUROPEANACOMPLIANCEANDINTEROPERABILITY)

e-max.it: your social media marketing partner