Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1721/2016
03-02-2016
17-02-2016
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
52016

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας – Άδεια Λογιστή τουλάχιστον Β΄ τάξης

20

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην τήρηση φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και στην υποβολή σχετικών δηλώσεων

Μέγιστο 20/100

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μηχανογραφική – διπλογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων – σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων

Μέγιστο 30/100

Σχετικός με το αντικείμενο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

10

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

10

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

Καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων λογιστικής διαχείρισης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και ειδικότερα όσον αφορά τις παρακάτω διαδικασίες:

-      Μηχανογραφική – διπλογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων

-      Τήρηση φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και υποβολή σχετικών δηλώσεων

-       Σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων

e-max.it: your social media marketing partner