Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1720/2016
03-02-2016
17-02-2016
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
52016

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στις Επιστήμες Υγείας

20

Προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο

Μέγιστο 40/100ανάλογα με τη συνάφεια

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10

Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

10

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το προς ανάθεση έργο

20

Προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα για τη διενέργεια οικονομικών και διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο υποστήριξης Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμβάσεων Χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με έμφαση στον τομέα των Επιστημών Υγείας

e-max.it: your social media marketing partner