Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1719/2016
03-02-2016
17-02-2016
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
52016

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής

20

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων με ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Μέγιστο 50/100

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο διαδίκτυο και σε τεχνολογίες ιστού

20

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων – Καταχώρηση και επεξεργασία ερευνητικών και εκπαιδευτικών δεδομένων – Υποστήριξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών ομάδων

e-max.it: your social media marketing partner