Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1718/2016
03-02-2016
17-02-2016
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
52016

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

30

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή με το προς ανάθεση έργο

Μέγιστο 50/100

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

10

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

Επεξεργασία, οργάνωση, ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση των διοικητικών και οικονομικών στοιχείων έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών συμβάσεων χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.  Καταλογογράφηση, δημιουργία εγγράφων και εισαγωγή μεταδεδομένων του ψηφιοποιημένου υλικού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης, στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ

e-max.it: your social media marketing partner