Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27813/2015
09-12-2015
23-12-2015
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
81340

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ ή Μηχανολόγου ή Επιστήμονα Πληροφορικής

Βαθμός πτυχίου x10

Διδακτορικό στην Ιατρική ή σε συναφή Τμήμα/Σχολή με αντικείμενο την βιοϊατρική μηχανική ή ιατρική τεχνολογία ή ιατρική φυσική

150

Εμπειρία σε Ερευνητικά Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

έτη x 50 με max 250

Εμπειρία σε έργα διασυνοριακής συνεργασίας

100

Εμπειρία στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση ασθενών με χρόνια νόσο

100

Εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών Έργων

100

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Βιοϊατρική Μηχανική ή Ιατρική Τεχνολογία ή σε άλλο συναφές αντικείμενο

100

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με αντικείμενο διαχείριση χρόνιας νόσου και ιατρικής πληροφορικής

Αριθμός δημοσιεύσεων x20 με max 200

«Συμμετοχή σε Συναντήσεις Έργου (Παραδοτέα D1.2.3 και D.1.2.4), Διαχείριση Έργου (Παραδοτέο D1.3.1.), Διαδικασίες δημοσιοποίησης (Παραδοτέο D2.1.1), Χαρτογράφηση και Επιδημιολογική Μελέτη Άνοιας (Παραδοτέο D2.4.1, Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνίας        και Παρακολούθησης (D4.4.1), Ολοκληρωμένο Σύστημα ALZCARE (Παραδοτέο D5.1.1), Εφαρμογή Συστήματος         ALZCARE και Συλλογή Δεδομένων (Παραδοτέο D5.2.1)»

e-max.it: your social media marketing partner