Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17749/2015
24-08-2015
07-09-2015
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
81340

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δίπλωμα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 10

Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

150

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής

έτη x 50 με max 250

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με αντικείμενο διαχείριση νευρολογικής νόσου.

Αριθμός δημοσιεύσεων x 50 με max 200

Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επικοινωνίας και Παρακολούθησης Ασθενών βασιζόμενο σε τεχνολογία GPS (D4.4.1)»

e-max.it: your social media marketing partner