Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16479/2015
20-07-2015
31-07-2015
Καθηγητής Ι.Δ. Λεονάρδος
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
81480

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 

Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επαγγελματική/επιστημονική εμπειρία σε  συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με υδρόβιους οργανισμούς.

5 μον./μήνα σχετικής απασχόλησης

Επαγγελματική/Επιστημονική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης προϊόντων υδρόβιων οργανισμών.

5 μον./μήνα σχετικής απασχόλησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΟΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CARASSIUS GIBELIO

e-max.it: your social media marketing partner