Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16437/2015
20-07-2015
31-07-2015
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β΄Φάση
81080

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Μέγιστο 10

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Μέγιστο 10

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής, τουλάχιστον Β2

Μέγιστο 10

Πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών.

 

 

Μέγιστο 10

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 18 μηνών σε αντικείμενα συναφή με το περιγραφόμενο έργο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέγιστο 40

Αποδεδειγμένη εμπειρία από συμμετοχή σε αναπτυξιακά έργα, με παραδοτέα και αντικείμενα συναφή με τη διαχείριση, υποστήριξη, επικοινωνία, προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων τους.

 

Μέγιστο 20

Συμμετοχή στα Π.Ε.1, Π.Ε.6 και Π.Ε.8 πακέτα εργασίας του έργου "Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Β΄Φάση" που αφορούν στη διαχείριση και συντονισμό δράσεων του έργου, στην προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου και στην αξιολόγηση του έργου

e-max.it: your social media marketing partner