Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών.

Οι παλαιότερες Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

25-05-2015
09-06-2015 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11051/21-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ & Γραφικής Ύλης, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,05€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3252,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο τ...

22-05-2015
08-06-2015 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11042/21-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 4.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.837,40€ χωρίς ΦΠΑ)...

22-05-2015
08-06-2015 13:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11053/21-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής ύλης, συνολικούπροϋπολογισμού 2.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.853,66€ χωρίς ΦΠΑ)...

21-05-2015
05-06-2015 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10997/20-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων Γραφείου, συνολικούπροϋπολογισμού 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.658,54€ χωρίς ΦΠΑ)...

18-05-2015
03-06-2015 13:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10452/14-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ομογενοποιητή Υπερήχων, συνολικούπροϋπολογισμού 9.118,58€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (7.413,48€ χωρίς ΦΠΑ)...

18-05-2015
03-06-2015 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10421/14-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γεννήτριας Παραγωγής Αζώτου, συνολικούπροϋπολογισμού 9.556,79€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (7.769,75€ χωρίς ΦΠΑ)...

13-05-2015
28-05-2015 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10173/12-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 13.515,90€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.988,54€ χωρίς ΦΠΑ)...

12-05-2015
27-05-2015 13:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5938/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων (Ομάδες 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 & 17) συνολικούπροϋπολογισμού 19.843,48€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (16.132,91€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 9.997,44€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος...

12-05-2015
27-05-2015 12:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5835/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων (Ομάδες 1 & 5) συνολικούπροϋπολογισμού 3.975,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.231,71€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.382,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο...

11-05-2015
26-05-2015 13:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5817/20-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων (Ομάδες 2, 3 & 7) συνολικούπροϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.569,10€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) για το σ...