Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προκηρύξεις Διαβουλεύσεων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Διαβουλεύσεις των Προκηρύξεων Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών.

Οι παλαιότερες Διαβουλεύσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

17-10-2013
01-11-2013 16:30
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 130.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (106.373,98€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 30.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24.796,75€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 13.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (11.252,03€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β, 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.284,55€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ, 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.569,11€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 10.000,00€ συμπερι...

02-05-2013
20-05-2013 18:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 92.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (75.365,85 € πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 85.575,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (69.573,17€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 7.125,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.792,68€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ου...