Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Γενικά Νέα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Νέα γενικής φύσεως.

11-06-2013
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων Ελλάδας – ESA με στόχο τον καθορισμό μέτρων βελτίωσης του συντελεστή γεωγραφικής επιστροφής της χώρας, η ΓΓΕΤ προσκαλεί τους ελληνικούς φορείς (ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, εταιρίες, δημόσιους φορείς ως χρήστες) να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους σε επίπεδο: α) τεχνολογικών περιοχών και β) Προγραμμάτων ESA και επιμέρους δράσεων οι οποίες εντάσσονται στα αντίστοιχα Work Plans. Στόχος της Πρόσκλησης είναι η καλύτερη γνώση/καταγραφή των δυνατοτήτων της ελληνικ...

07-06-2013
Μετά την από 24-5-2013 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (http://www.edulll.gr/?p=21645) βάσει της οποίας δύνανται να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις / ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 144 για το «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», σας υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα 10-6-2013 και ώρα 16:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων / ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι αιτήματα αντιρρήσεων που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Ε...

06-06-2013
Ανακοινώνεται από τη ΓΓΕΤ ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/06/2012, για τη Θεματική Επιτροπή (ΘΕ) «01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική – Επιστήμες Υπολογιστών».Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, επισυνάπτεται αρχείο με τις προτάσεις (α/α, ακρωνύμιο) που προχωρούν στη Β’ Φάση της αξιολόγησης για το ανωτέρω Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ).Οι υποψήφιοι Κύριοι Ερευνητές των οποίων οι προτάσ...

05-06-2013
Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη «Κινητικότητας προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μέσω του προγράμματος Erasmus του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για το Ακ. Έτος 2012 - 2013». Η διαθέσιμη χρηματοδότηση από την Εθνική Μονάδα του ΙΚΥ δύναται να καλύψει συμπληρωματικά, κατ’ εκτίμηση δυο (2) κινητικότητες μελών του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 10 Ι...

05-06-2013
Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη «Κινητικότητας προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία μέσω του προγράμματος Erasmus του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση (LLP) για το Ακ. Έτος 2012 - 2013». Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Σχετική Ιστοσελίδα: Erasmus...

05-06-2013
Σας ενημερώνουμε ότι στις 25-4-2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε θέματα πιλοτικών προγραμμάτων στον τομέα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από δύο τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α: Υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της συναφούς ευαισθητοποίησης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) σε εθνικό επίπεδο. ΤΜΗΜΑ Β: Υποστήριξη της υλοποίησης καινοτόμων λύσεων...

04-06-2013
Ανακοινώνεται από τη ΓΓΕΤ ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/06/2012, για τις Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ):α) 02 «Φυσική και Αστρονομία».β) 03 «Χημεία και Επιστήμες Υλικών».γ) 04 «Επιστήμες Μηχανικού 1: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική»δ) 08 «Κοινωνικές Επιστήμες»Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, επισυνάπτεται αρχείο με τις προτάσεις (α/α, ακρωνύμιο) που προχωρούν στη Β’ Φάση τ...

04-06-2013
Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».Στο πλαίσιο της Δράσης είχαν υποβληθεί συνολικά διακόσιες (200) προτάσεις. Μετά τον έλεγχο πληρότητας και την διαδικασία αξιολόγησης προτάθηκαν προς χρηματοδότηση εκατόν εικοσιπέντε (125) προτάσεις. Σύμφωνα με τους όρους της με Αρ. Πρ. 1045/30-01-2013 Πρόσκλησης...

04-06-2013
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών στα Έντυπα – Διοικητικά, έχουν αναρτηθεί:Το Τροποποιημένο Έντυπο Δ10 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας και Το νέο Έντυπο Δ10α Μηνιαίο Συνολικό Φύλλο Εργασίας....