Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
05-07-2019

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/521/21991/19-06-2019 (ΑΔΑ: 6Χ5Ξ465ΧΘΨ-ΞΛΑ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A75%CE%9E465%CE%A7%CE%98%CE%A8-%CE%9E%CE%9B%CE%91?inline=true

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τμήμα Δ’ Μητρώου

e-max.it: your social media marketing partner