ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ) της ΓΓΕΤ
18-02-2015

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, καλεί τους Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές της Ελλάδας και του εξωτερικού, να εγγραφούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Μ.Π.Α), το οποίο τηρεί η ΓΓΕΤ και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Σκοπός αυτού του έργου, είναι η διατήρηση μιας πλήρους και ενημερωμένης τράπεζας πληροφοριών, με βιογραφικά στοιχεία Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών,   οι οποίοι θα συμβάλουν, ως εμπειρογνώμονες, στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (έργα ΕΤΑΚ). Τα έργα Ε.ΤΑ.Κ υποβάλλονται, αξιολογούνται και χρηματοδοτούνται, στο πλαίσιο εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,   που προκηρύσσονται από την ΓΓΕΤ.

 

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ) είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται και από τρίτους (δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς), οι οποίοι κατά καιρούς απευθύνονται στη ΓΓΕΤ ζητώντας σχετικά στοιχεία εμπειρογνωμόνων.

 

Προϋποθέσεις – Απαραίτητα Προσόντα

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απαραιτήτως κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου, αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  • Είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (δεδομένου ότι στις Επιτροπές Αξιολόγησης είναι δυνατόν να συμμετάσχουν και εμπειρογνώμονες του εξωτερικού).
e-max.it: your social media marketing partner