Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Αποτελέσματα Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα Αποτελέσματα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητών για την Υποβολή Προτάσεων.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητών για την υποβολή προτάσεων είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

80861
8744/2013
26-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 11509/17-6-2013 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής του Επιστημονικά Υπευθύνου, Καθηγητή Δημητρίου Γαλάρη, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 8744/13-5-2013  Πρόσκλησης Εκδή...

80817
9759/2013
26-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 11615/18-6-2013 Εισήγηση για την αποδοχή πρότασης ενός (1) φυσικού προσώπου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο  πλαίσιο της μ...

80799
10039/2013
26-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 11952/21-6-2013 Εισηγητική Έκθεση,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  10039/30-5-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝ...

80799
3982/2013
14-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 11071/10-6-2013 Εισηγητική Έκθεση,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  3982/1-3-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠ...

80810
8738/2013
14-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 11059/10-6-2013 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  8738/13-5-2013  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρόταση...