Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 9258/2014
07-05-2014
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
6349/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 9076/6-5-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  6349/27-3-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνωνκαι υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησηςκαι εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner