Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης αριθμ. 86/3-12-2018 - 27531/2018
19-12-2018
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 -2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14368/24-7-2018

            Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη:

1. το με αρ. πρωτ. 24113/26-11-2018 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου, κ. Ιωάννη Ρίζου με θέμα «Κήρυξη θέσης Επιστημονικού Πεδίου «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ» του Τμήματος Χημείας ως άγονης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018- 2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με συνημμένη επιστολή του Τμήματος Χημείας,

2. το γεγονός ότι στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 14368/24-7-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν κατατέθηκαν αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το επιστημονικό πεδίο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Επιστημονικά Υπευθύνου και κηρύσσει άγονη τη θέση του Επιστημονικού Πεδίου «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 14368/24-7-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

e-max.it: your social media marketing partner