Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου 27528/2018
19-12-2018
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 -2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14368/24-7-2018

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 86/3-12-2018, έχοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  2. την με αρ. πρωτ. 14368/24-7-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 -2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82387», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους,
  3. την με αρ. πρωτ. 15491/27-8-2018 Απόφασή της για τη συγκρότηση της Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του παραπάνω έργου,
  4. το με αρ. πρωτ. 23328/19-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Ιατρικής,
  5. το με αρ. πρωτ. 24312/28-11-2018 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου, κ. Ιωάννη Ρίζου,

ομόφωνα αποδέχεται την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής στην Συνεδρίασή της αριθμ. 873α/13-11-2018, σύμφωνα με την οποία η μοναδική υποψήφια για το επιστημονικό πεδίο «Παθολογία», κα. Όλγα Έλληνα, δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζει η σχετική πρόσκληση και κηρύσσει τη θέση του επιστημονικού πεδίου «Παθολογία» άγονη.

e-max.it: your social media marketing partner