Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων 6434/2017
11-04-2017
Επαναστατικές τεχνολογίες βασιζόμενες στο γραφένιο (GrapheneCore1)
4449/2017

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 5878/3-4-2017 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4449/10-3-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του προγράμματος «Επαναστατικές τεχνολογίες βασιζόμενες στο γραφένιο (GrapheneCore1)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ελευθέριος Λοιδωρίκης, Αναπλ. Καθηγητής), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Future and Emerging Technology (FET) Flagships το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon 2020 (Ευρωπαϊκή Ένωση) και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4449/10-3-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποψήφιος, ο οποίος επιθυμεί να υποβάλλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.  Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.  Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

e-max.it: your social media marketing partner