Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 28886/2015
16-12-2015
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
24468/11-11-2015, 24469/11-11-2015, 24470/11-11-2015 και 24473/11-11-2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 28495/14-12-2015, 28497/14-12-2015, 28492/14-12-2015 και 28494/14-12-2015 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 24468/11-11-2015, 24469/11-11-2015, 24470/11-11-2015 και 24473/11-11-2015 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)», και κωδικό Επ. Ερ. 81855 (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής), του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω Πρακτικά Αξιολόγησης – Επιλογής,  καμία πρόταση δεν πληρούσε όλα τα απαιτούμενα προσόντα / κριτήρια των παραπάνω Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

e-max.it: your social media marketing partner