Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 24246/2015
09-11-2015
Balkaneana: A Europeana Digital Library Initiative for the Cross Border Area of Greece and Albania
20372/2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 23036/29-10-2015 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 20372/25-9-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Balkaneana: AEuropeanaDigitalLibraryInitiativefortheCrossBorderAreaofGreeceandAlbania» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ευαγγελία Πιτουρά), του προγράμματος “IPACross-borderProgrammeGreece-Albania 2007-2013”, PriorityAxis 2, Measure 2.2, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner