Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 21007/2015
02-10-2015
ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
17749/2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 20353/25-9-2015 Εισήγηση για την αποδοχή πρότασης,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 17749/24-8-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια - <A2-1.3-90>» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Greece – Albania IPA Cross-Border Programme 2007-2013, Priority Axis: 1. Enhancement of cross-border economic development, Measure: 1.3. Enable people to people actions, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται την παραπάνω εισήγηση και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτήν και τους όρους της  ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner