Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 18870/2015
08-09-2015
Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
16836/24-7-2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 18542/3-9-2015 Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 16836/24-7-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» και συγκεκριμένα του υποέργου «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner