Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 4839/2015
10-03-2015
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣ-ΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ «ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
1546/2015

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4305/4-3-2015 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1546/26-1-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣ-ΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ «ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗΣ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικό Φορέακαι υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της  ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner