Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

16-01-2015
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του νόμου 4281/2014 « Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου (ΦΠΑ) υποκείμενοι ,οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το ΦΠΑ, μέχρι 10.000,00 Ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα , που λαμβάνονται υπόψη στη  φορολογία εισοδήματος.» Η προθεσμία υποβολής της αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ για απαλλαγή λήγει στις 30/01/2015 και είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμε...

17-12-2014
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, βασιζόμενο στην υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει και την τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί τον κύριο πυλώνα Εκπαίδευσης και Έρευνας στην περιοχή, εξυπηρετώντας τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους της Ηπείρου. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνετέλεσε άμεσα στην συγκράτηση και προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στην ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών και α...

19-11-2014
         Κατόπιν συστάσεων που δόθηκαν από Ελεγκτικό Φορέα για έργα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας των Πανεπιστημίων σχετικά με την πάγια εξουσιοδότηση της Επιτροπής Ερευνών προς τον Πρόεδρο για την έγκριση αιτημάτων που αφορούν την Απασχόληση Προσωπικού, δεδομένου ότι αυτή αποκλίνει από τα οριζόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β΄), η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα ανακαλεί την παραπάνω πάγια εξουσιοδότ...

30-09-2014
Σας πληροφορούμε πως αντικαταστάθηκε στην ιστοσελίδα μας το έντυπο  Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών.xls Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 5) ορίζεται στις 01/10/2014  ...

23-05-2014
Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου,   Με αφορμή την επιστολή που λάβαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α) με το παραπάνω θέμα και η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, σας ενημερώνουμε ότι στη μέχρι τώρα καταγραφή του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν εμφανίζεται να ασχολείται με τα παραπάνω ερευνητικά πεδία. (βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=862&language=el-GR) Προκειμένου να διορθώσουμε τα στοιχεία που παρουσιάζονται, είμαστε σε...

30-04-2014
Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου, Με αφορμή το ενημερωτικό υλικό με το παραπάνω θέμα που έχει προωθηθεί σε εσάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιό μας, μέσω του Γραφείο Διαμεσολάβησης δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων (κατοχύρωση πατεντών, συμφωνίες μεταφοράς πνευματικών δικαιωμάτων, συμφωνίες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών και αναμένοντας την ενισχυμένη σημασία τους στην προγραμματική π...

14-04-2014
      Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας και μετά από επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», σας ενημερώνουμε ότι αίρεται η αναστολή πληρωμής πρόσθετης απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων, καθόσον συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013....

11-04-2014
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, επισυνάπτεται το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2014-2020»....

04-04-2014
Σας πληροφορούμε πως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα τα εξής νέα έντυπα:  Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.xls O.04α-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.xls O.09α-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.xls  Επίσης αντικαταστάθηκε με νέα έκδοση το έντυπο:  Δ.7-Κατάσταση Απασχολούμενων με Εξαρτημένη Σχέση.xls ...