Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

21-12-2015
Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ: 25893/24-11-2015, σχετικά με την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης και δήλωσης δαπανών των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη εξόφληση όλων των δαπανών των έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων (φόρων αμοιβών και φόρων τιμολογίων), παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στην παραλαβή των επιταγών σας από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην άμεση εξόφληση των δίγραμ...

07-12-2015
Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ: 25893/24-11-2015, σχετικά με την επιτάχυνση ολοκλήρωσης και δήλωσης δαπανών των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη λογιστικοποίηση και εξόφληση όλων των δαπανών των έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων, παρακαλούμε όπως, για τα έργα τα οποία δεν επαρκεί η έως τώρα χρηματοδότησή τους από τους Φορείς Χρηματοδότησης, καταθέσετε αιτήματα δανειοδότησής τους, με πλήρη αντιστοίχιση εντολών πληρω...

25-11-2015
Σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη λογιστικοποίηση και εξόφληση όλων των δαπανών των σχετικών έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων, παρακαλούμε όπως γίνουν από μέρους σας οι παρακάτω ενέργειες:   1.Κατάθεση στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1/12/2015, όλων των εντολών πληρωμής των έργων. Οι εντολές πληρωμής, πέραν των τυποποιημένων εν...

24-11-2015
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διακόψει τις υπηρεσίες του καθώς και τη λειτουργία του Webrescom λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Ημέρα Πέμτη 26/11/2015 από τις 15:00 και γα όλη την υπόλοιπη ημέρα...

19-10-2015
ΣΧΕΤ: Έγγραφο ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17356/12-10-2015  Αξιότιμοι κ Επ. Υπεύθυνοι των έργων ΕΠΕΔΒΜ, επισυνάπτουμε το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με Αρ Πρωτ:17356/12-10-2015, και παρακαλούμε όπως κατατεθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, έως την Πέμπτη 29/10/2015, τα παραδοτέα των έργων ΕΠΕΔΒΜ, που έχουν ολοκληρωθεί, σε ηλεκτρονική μορφή (CD), συνοδευόμενα από τον αντίστοιχο επισυναπτόμενο Πίνακα υποστηρικτικών πληροφοριών παραδοτέου (έναν Πίνακα ανά παραδοτέο), έτσι ώστε να διαβιβασ...

17-09-2015
Το λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών κάθε Τετάρτη θα παραμένει κλειστό για το κοινό λόγω διεκπεραίωσης εσωτερικών εργασιών....

10-06-2015
Αγαπητοί Συνεργάτες, για λόγους απλούστευσης και καλύτερου ελέγχου της πρόσβασης στα υποσυστήματα, έχει γίνει συγχώνευση των κωδικών πρόσβασης στα δύο υποσυστήματα "Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων" και "Ηλεκτρονικής Συμπλήρωσης Timesheets", για όσους χρήστες διέθεταν δύο κωδικούς πρόσβασης. Οι χρήστες που είχαν δύο κωδικούς πρόσβασης διαθέτουν πλέον ενεργό μόνο τον κωδικό πρόσβασης στο υποσύστημα "Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων", ο οποίος παρέχει πλέον πρόσβαση και στο υποσύστημα ...

16-01-2015
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του νόμου 4281/2014 « Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου (ΦΠΑ) υποκείμενοι ,οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το ΦΠΑ, μέχρι 10.000,00 Ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα , που λαμβάνονται υπόψη στη  φορολογία εισοδήματος.» Η προθεσμία υποβολής της αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ για απαλλαγή λήγει στις 30/01/2015 και είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμε...

17-12-2014
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, βασιζόμενο στην υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει και την τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί τον κύριο πυλώνα Εκπαίδευσης και Έρευνας στην περιοχή, εξυπηρετώντας τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους της Ηπείρου. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνετέλεσε άμεσα στην συγκράτηση και προσέλκυση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στην ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών και α...