Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

06-03-2013
Το ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και το με αρ. πρωτ. 4194/5-3-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών, ομόφωνα εγκρίνει Οδηγία για τη Διενέργεια Διαγωνισμών στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Οδηγία επισυνάπτεται....

01-03-2013
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)οικ.18910 (ΦΕΚ Β’ 390/21.2.2013) με την οποία επέρχονται μεταβολές στη μέχρι τώρα διαδικασία διεξαγωγής κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων. Το σχετικό ΦΕΚ είναι διαθέσιμο στο επισυναπτόμενο αρχείο....

28-02-2013
Επιστολή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Τρ. Αλμπάνη, προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθηγητή κ. Κ. Αρβανιτόπουλο, αναφορικά με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων....

15-02-2013
Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138, η οποία τροποποιεί την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.32008) Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (ΦΕΚ 292/13.2.2013)....

05-12-2012
Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παράδοσης εξοπλισμού και αναλωσίμων στις συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες άλλων Πανεπιστημίων των πράξεων της Δράσης «ΘΑΛΗΣ»....

10-10-2012
Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών αρ. συν. 45/10-10-2012, που αφορά τη διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου....